Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Διοίκηση


Τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος είναι:
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο,
(β) Ο Πρόεδρος,
(γ) Ο Αντιπρόεδρος , και
(δ) Ο Γραμματέας

Εγγραφή Μέλους  Ερωτήσεις/Εισηγήσεις